خانه نوآوری و خلاقیت شهر بهشت در حوزه‌های متنوعی مثل کارآفرینی، مشاوره کسب و کار، سرمایه‌گذاری، علمی و فناوری، فرهنگ و هنر و بازی و سرگرمی فعالیت دارد و هدف اصلی از تأسیس آن، توانمندسازی اقتصاد شهری بوده است.خانه نوآوری و خلاقیت شهر بهشت در حوزه‌های متنوعی مثل کارآفرینی، مشاوره کسب و کار، سرمایه‌گذاری، علمی و فناوری، فرهنگ و هنر و بازی و سرگرمی فعالیت دارد و هدف اصلی از تأسیس آن، توانمندسازی اقتصاد شهری بوده است.