فراخوان دومین جشنواره ملی هنر محیطی رضوانشهر

شهرداری رضوانشهر حامی همیشگی هنر محیطی در ایران برگزار می کند:

دومین جشنواره هنر محیطی شهر بهشت، رضوانشهر

زمان برگزاری: یک تا سه آذرماه هزار و چهارصد و دو

زمان ارسال آثار تا پانزدهم آبان هزار چهارصد و دو

موضوع آزاد

متریال: بازیافتی، طبیعی

قابلیت نصب به عنوان اثر شهری در میادین و پیاده روهای شهر.